Tàu Unitrack

Tốc độ: Tới 150 km/h

Công suất: Tới 200 triệu tấn

Tàu Unicont

Tốc độ: Tới 36 km/h

Công suất: Tới 200 triệu tấn