UST Inc. đã đạt được sự tự chủ trong Ý kiến ​​kiểm toán năm 2022

Unitsky String Technologies Inc. đã trải qua cuộc kiểm toán hồ sơ kế toán hàng năm theo Luật của Cộng hòa Bêlarut “Về hoạt động kiểm toán” và các quy tắc quốc gia về hoạt động kiểm toán. Ý kiến ​​của FinExpertiza-Bel Audit LLC cho thấy rằng UST Inc. đã đạt được khả năng tự cung tự cấp lần đầu tiên kể từ khi thành lập. Ngoài ra, công ty đã tăng đáng kể quy mô tài sản vào năm 2022.

Theo ý kiến ​​của kiểm toán viên, báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022. Bên cạnh đó, báo cáo này trình bày kết quả tài chính từ các hoạt động của công ty và những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của công ty. tình hình tài chính, bao gồm cả dòng tiền cho năm kết thúc vào ngày đó, theo luật Belarus.

Dựa trên hiệu quả kinh doanh và tài chính của mình, UST Inc. đã có lãi vào năm 2022, điều này cho phép công ty tự cung tự cấp. Hướng hoạt động thương mại chính của công ty kỹ thuật trong kỳ báo cáo là cung cấp dịch vụ thiết kế các Tổ hợp Cơ sở hạ tầng & Giao thông vận tải uST.

Một bản sao của tài liệu có sẵn ở đây .

Nhận xét của bạn

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SWC luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SWC cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SWC sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.