Unitsky String Technologies Inc. đã vượt qua một cuộc kiểm tra khác thành công

BDO LLC đã tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính của Unitsky String Technologies Inc. theo các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế.

Theo ý kiến ​​của kiểm toán viên, các báo cáo tài chính trình bày một cách công bằng, trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả tài chính và lưu chuyển tiền tệ của công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021, phù hợp với Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế.

Một bản sao của tài liệu có thể được tìm thấy ở đây.

Cho thông tin của bạn

BDO LLC là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo luật pháp của Cộng hòa Belarus và là thành viên của hiệp hội quốc tế gồm các công ty độc lập BDO International Limited. Tên BDO dùng để chỉ các công ty là thành viên của BDO International Limited, một công ty trách nhiệm hữu hạn của Anh với sự đảm bảo quyền lợi của các thành viên. 

Nhận xét của bạn

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SWC luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SWC cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SWC sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.