Thẻ: Các giải pháp của SkyWay đi trước các kế hoạch của Ủy ban môi trường quốc tế

Các giải pháp của SkyWay đi trước các kế hoạch của Ủy ban môi trường quốc tế

Ủy ban toàn cầu về kinh tế và khí hậu – tổ chức quốc tế về các vấn đề phát triển kinh tế có tính tới các rủi ro môi trường. Nghiên cứu trong lĩnh vực này được tổ chức thực hiện từ 2013 dưới sự ủy thác của lãnh đạo 7 quốc gia: Columbia, …

Bảo mật tài khoản

Tài khoản SkyWay luôn được bảo mật tối đa với 2 lớp bảo vệ.

Hệ thống thanh toán

SkyWay cung cấp 24 hệ thống thanh toán thông minh và tiện lợi

Vận chuyển giấy chứng nhận

SkyWay sẽ giao Giấy chứng nhận cổ phần tại nhà cho nhà đầu tư trên toàn thế giới.